Choisir mon agence
En me connectant, j’ai accès :
logo agence koesio Aux informations
de mon agence
logo espace client À mon espace client

Privacybeleid en bescherming van persoonlijke gegevens

protégez votre infrastructure informatique

Koesio hecht veel belang aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens. Als speler in de digitale sector zorgen we voor een vertrouwensrelatie met onze dienstverleners en onze klanten. Het beschermen van de belangen van onze klanten is een prioriteit.

Koesio zet zich in om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR).

In de zin van de RGPD is Koesio de verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens op deze site die toegankelijk is via het URL-adres http://www.koesio.com (hierna de “Site”).

Als gegevensbeheerder kan Koesio uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Dit Privacybeleid beschrijft de principes en richtlijnen die Koesio toepast op de verwerking van Persoonsgegevens.

KOESIO's verplichtingen

De bescherming van persoonsgegevens is een wettelijke verplichting, maar niet de enige. Voor Koesio is het ook een voorwaarde voor het vertrouwen dat onze medewerkers en klanten in ons stellen.

Koesio verbindt zich ertoe om:

 • Uw persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en transparant te verwerken
 • Uw gegevens te verzamelen voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden
 • Uw gegevens niet verder te verwerken op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden
 • Uw gegevens adequaat, relevant en beperkt te houden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 

Koesio eist hetzelfde niveau van normen van elk van haar onderaannemers, of het nu dienstverleners of leveranciers zijn.

1. Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

Uw Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt via de website, per e-mail of per telefoon.

2. Wie verwerkt mijn persoonlijke gegevens?

De entiteiten van Koesio zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de RGPD. Het hoofdkantoor van Koesio is gevestigd aan de 53 avenue des Langories 26000 – VALENCE, en kan worden gecontacteerd per post onder de rubriek “bescherming persoonsgegevens” of per e-mail dpo@koesio.com of per telefoon 04 28 38 00 21.

3. Doeleinden van gegevensverwerking

De gegevens die via de Site worden verwerkt, worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 

 • Beheer van de commerciële relatie: Het beheer van de commerciële relatie met een klant, leverancier, prospect, of de relatie met een andere contactpersoon (administratie, enz.). Voor zover nodig voor het beheer van deze relatie, kan de betrokken Koesio-entiteit Persoonsgegevens met betrekking tot deze klant, leverancier, prospect of de werknemers, leidinggevenden van de contactpersoon verwerken voor de legitieme doeleinden die zij nastreeft, met name de communicatie met deze personen in het kader van haar commerciële activiteiten.
 • Beheer van informatie en contacten: om uw verzoeken of opmerkingen op te volgen, is de verwerking van uw persoonsgegevens (naam, voornaam, postadres, telefoonnummer) noodzakelijk voor de legitieme belangen die Koesio entiteiten nastreeft.
 • Beheer van sollicitaties: de verwerking van sollicitaties is noodzakelijk om stappen te ondernemen met de sollicitant voorafgaand aan de mogelijke ondertekening van een arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst. Deze verwerking dient de legitieme belangen van Koesio bij het beheer van haar personeelswerving.

 

Uw gegevens zijn bestemd voor Koesio-entiteiten.

4. Durée de conservation des données

Hoe lang Persoonsgegevens worden bewaard, hangt in grote mate af van het doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld, het soort gegevens, de relatie tussen de Betrokkene en de Gegevensverwerker en de wettelijke of reglementaire verplichtingen die op de laatste rusten.

Met betrekking tot het beheer van de commerciële relatie worden Persoonsgegevens bewaard voor de duur van de contractuele relatie en gearchiveerd voor de geldende maximumtermijn.

Met betrekking tot het beheer van informatie en contacten worden Persoonsgegevens bewaard zolang als nodig is om aan uw verzoek te voldoen.

Persoonsgegevens die worden verstrekt als onderdeel van het beheer van sollicitaties worden bewaard totdat de sollicitatie is verwerkt of, indien succesvol, voor de doeleinden van de arbeidsrelatie. Als uw sollicitatie wordt bewaard om op een later tijdstip contact met u op te nemen, worden de persoonsgegevens maximaal twee jaar bewaard.

De persoonsgegevens die via de Site worden verwerkt, blijven binnen het grondgebied van de Europese Unie.

5. Cookies

Klik op de onderstaande link voor meer informatie over cookiebeheer: https://koesio.com/politique-de-cookies

6. Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

De RGPD geeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, verzet tegen verwerking en, indien van toepassing, een recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen door een verzoek per e-mail te sturen naar Koesio op dpo@koesio.com of per post naar Koesio – 53 avenue des Langories – 26000 VALENCE.

U kunt ook contact opnemen met de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL): https://www.cnil.fr/fr.

U kunt weigeren dat uw surfgedrag op deze website wordt bijgehouden. Dit beschermt uw privacy, maar voorkomt ook dat de eigenaar uw acties te weten komt en een betere ervaring voor u en andere gebruikers kan creëren.

Definities

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Omdat het om individuen gaat, moeten zij er controle over houden.

Een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd :

 • Direct (bijv. naam en voornaam) ;
 • Indirect (bijv. door een telefoonnummer of nummerplaat, een identificator zoals een burgerservicenummer, een post- of e-mailadres, maar ook door stem of beeld).

Gegevensbeheerder

De voor de verwerking verantwoordelijke is de rechtspersoon (bedrijf, gemeente, enz.) of natuurlijke persoon die het doel en de middelen van de gegevensverwerking bepaalt, d.w.z. het doel en de manier waarop het wordt uitgevoerd. In de praktijk en in het algemeen is dit de rechtspersoon die wordt vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Verwerking van persoonlijke gegevens

De verwerking van persoonsgegevens is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, ongeacht het gebruikte procédé (verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of verspreiding, of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, afstemmen). De verwerking van persoonsgegevens is niet noodzakelijkerwijs geautomatiseerd: het gaat ook om papieren dossiers die onder dezelfde voorwaarden moeten worden beschermd. Gegevensverwerking moet een doel hebben, een doel dat is vastgesteld voordat de gegevens worden verzameld en gebruikt.

Recht op toegang

Eenieder kan volledige informatie verkrijgen over de gegevens die op hem of haar betrekking hebben in een bestand door zich rechtstreeks te wenden tot degenen die de gegevens in hun bezit hebben, en kan een kopie verkrijgen tegen een vergoeding die niet hoger is dan de reproductiekosten.

Recht op correctie

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Omdat het om individuen gaat, moeten zij er controle over houden.

Een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd :

 • Direct (bijv. naam en voornaam) ;
 • Indirect (bijv. door een telefoonnummer of nummerplaat, een identificator zoals een burgerservicenummer, een post- of e-mailadres, maar ook door stem of beeld).

Toute personne peut faire rectifier, compléter, actualiser, verrouiller ou effacer des informations la concernant lorsqu’ont été décelées des erreurs, des inexactitudes ou la présence de données dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

Recht op bezwaar

Alle personen hebben het recht om, op legitieme gronden, bezwaar te maken tegen opname in een bestand en kunnen, zonder hun weigering te hoeven rechtvaardigen, weigeren dat hun gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectie.

Doel van de verwerking

Het doel van de verwerking is het belangrijkste doel van het gebruik van persoonsgegevens.

Gegevens worden verzameld voor een duidelijk omschreven en legitiem doel en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met dat oorspronkelijke doel. Dit doelprincipe beperkt de manier waarop de voor de verwerking verantwoordelijke de gegevens in de toekomst mag gebruiken of hergebruiken.

Search

Vous n'avez pas trouvé votre réponse ?
Contactez-nous via notre formulaire

le logo Koesio de la page d'accueil

Vous souhaitez être rappelé ?

Laissez nous vos coordonnées ainsi que votre demande afin que nous puissions vous faire rappeler en moins de 24h ouvrées par le bon interlocuteur

Koesio s’autorise à vous contacter de façon personnalisée à propos de votre demande. Vos données personnelles ne seront jamais vendues à des tiers. Vous pouvez prendre connaissance de notre politique de confidentialité

En me connectant, j’ai accès :

Aux informations
de mon agence

À mon espace client