Choisir mon agence
En me connectant, j’ai accès :
logo agence koesio Aux informations
de mon agence
logo espace client À mon espace client

Juridische informatie

Uitgever en host van websites

KOESIO GROUPE

Siège social :

53 avenue des Langories – Plateau de Lautagne
26000 Valence

04 75 78 14 14 – communication@koesio.com

Een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van €17.437.815,00, geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Rome onder nummer 430 355 495.

Intracommunautair BTW-nummer : FR86430355495

Directeur publicatie : Pierre-Eric BRENIER

De websitegegevens worden opgeslagen door de webhost OVH, 2 rue Kellermann, 59053 Roubaix, 09 72 10 10 07

Website ontwerp en ontwikkeling door Marque Digitale

Gebruiksvoorwaarden

1. Aanvaarding van voorwaarden

Uw gebruik van deze website is afhankelijk van uw aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid en eventuele aanvullende voorwaarden die op deze website worden uiteengezet. Als u niet akkoord gaat met al het voorgaande en u hieraan niet wilt houden, mag u de informatie of diensten op deze website niet openen of gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde Content (zoals hieronder beschreven) of bepaalde transacties die via deze website worden aangegaan, dan mag u het deel van de website dat dergelijke Content bevat of via welke dergelijke transacties kunnen worden aangegaan NIET gebruiken, noch mag u dergelijke Content gebruiken of dergelijke transacties aangaan.

2. Herzieningen

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Koesio Groupe (hierna “Koesio”) worden gewijzigd. Dergelijke gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden van kracht na publicatie op deze website. U stemt er hierbij mee in de gebruiksvoorwaarden die op deze website zijn geplaatst regelmatig door te nemen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van alle voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website.

3. Andere KOESIO-websites

Andere KOESIO-websites kunnen hun eigen gebruiksvoorwaarden hebben die van toepassing zijn op dergelijke websites.

4. Specifieke voorwaarden

Daarnaast kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op inhoud, producten, materialen, diensten of informatie op of beschikbaar via deze website (de “Inhoud”) of op transacties die via deze website worden aangegaan. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen deze Gebruiksvoorwaarden aanvullen of, waar, en dan alleen in de mate dat, de inhoud of het doel van dergelijke specifieke voorwaarden niet in overeenstemming is met de voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden, zullen dergelijke voorwaarden deze Gebruiksvoorwaarden vervangen.

5. Beperking van schadevergoeding

Hoewel alle zorg is besteed aan de nauwkeurigheid van de informatie op deze website, aanvaardt KOESIO geen aansprakelijkheid in dit opzicht. Alle inhoud wordt geleverd op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis. Op grond van deze gebruiksvoorwaarden, KOESIO wijst uitdrukkelijk alle verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, zonder beperking, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of de werking van deze website of de inhoud. KOESIO geeft geen garantie of verklaringen met betrekking tot de veiligheid van deze website. U erkent dat alle verzonden informatie kan worden onderschept. KOESIO garandeert niet dat de website of de servers die deze website beschikbaar maken of dat elektronische communicatie verzonden door KOESIO vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

In geen geval zal KOESIO of een van haar gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, gevolg-, straf-, speciale of incidentele schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van business, contract, omzet, gegevens, informatie of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering) die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van deze website of de inhoud, zelfs als KOESIO is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Elke juridische actie

6. Totstandbrenging van links met deze website

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder het beheer van KOESIO vallen. KOESIO is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites. KOESIO biedt dergelijke links alleen voor het gemak van de gebruiker van deze website en het opnemen van een link naar een dergelijke website impliceert geen goedkeuring van KOESIO van de inhoud van dergelijke websites.

7. Handelsmerken en dienstmerken

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn het auteursrecht en alle andere eigendomsrechten op de Inhoud (inclusief maar niet beperkt tot software, audio, video, tekst en foto’s) eigendom van KOESIO, ongeacht of een auteursrechtsymbool of -vermelding wordt weergegeven. Een aantal merkgebonden logo’s, dienstmerken, handelsmerken, slogans en productaanduidingen zijn te vinden op deze site. Door ze beschikbaar te stellen op deze site, verleent KOESIO u op geen enkele wijze een licentie om ze te gebruiken. De toegang tot deze site verleent u geen licentie tot het gebruik van enig intellectueel eigendomsrecht van KOESIO of van derden. Tenzij anders bepaald, mag de op deze website gepubliceerde Inhoud alleen in ongewijzigde vorm worden gereproduceerd of gedistribueerd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik van de Inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot distributie, reproductie, wijziging, weergave of transmissie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KOESIO is strikt verboden. Alle auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen moeten op alle reproducties behouden blijven. Ons algemene beleid is om te voldoen aan alle toepasselijke wetten inzake intellectueel eigendom en om snel te handelen na ontvangst van een melding van vermeende inbreuk.

8. Jurisdictie en rechtskeuze

U gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid en andere kennisgevingen op deze website zijn opgesteld in de Franse taal. Hoewel vertalingen in andere talen van bovengenoemde documenten beschikbaar kunnen zijn, is het mogelijk dat dergelijke vertalingen niet actueel of volledig zijn. Dienovereenkomstig stemt u ermee in dat in het geval van een conflict tussen de Franse versie van de bovengenoemde documenten en een andere vertaling daarvan, de Franse versie van deze documenten prevaleert.

9. Te gebruiken officiële taal

U gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid en andere kennisgevingen op deze website zijn opgesteld in de Franse taal. Hoewel vertalingen in andere talen van bovengenoemde documenten beschikbaar kunnen zijn, is het mogelijk dat dergelijke vertalingen niet actueel of volledig zijn. Dienovereenkomstig stemt u ermee in dat in het geval van een conflict tussen de Franse versie van de bovengenoemde documenten en een andere vertaling daarvan, de Franse versie van deze documenten prevaleert.

Informatietechnologie en burgerlijke vrijheden

1. Bescherming van uw persoonlijke gegevens

  1. KOESIO verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de online verstrekte informatie te waarborgen. Alle persoonlijke informatie die de internetgebruiker aan KOESIO verstrekt, om bepaalde diensten te verbeteren, is onderworpen aan de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 06 januari 1978. Als zodanig heeft de internetgebruiker het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van alle persoonlijke informatie over hem, die hij op elk gewenst moment kan uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres: KOESIO – 53 avenue des Langories – Plateau de Lautagne – 26000 Valence – Frankrijk
    KOESIO deelt de persoonsgegevens die u ons meedeelt niet mee aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
    KOESIO streeft ernaar om te voldoen aan alle regelgeving, over de hele wereld, ontworpen om uw privacy te beschermen. Ook al verschilt de regelgeving van land tot land, KOESIO streeft ernaar de principes van dit handvest te respecteren wanneer zij informatie over u doorgeeft aan landen die mogelijk geen gelijkwaardig beschermingssysteem hebben.

2. Automatisch geregistreerde informatie

KOESIO verzamelt automatisch bepaalde gegevens en slaat deze tijdelijk op:

het domein en de server (host) vanwaar u toegang heeft tot het internet
het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks doorgelinkt bent naar de KOESIO site,
de datum, het tijdstip en de duur van uw bezoek aan de site
de pagina’s die u geraadpleegd hebt
uw IP-adres (Internet Protocol)
het besturingssysteem en de browsersoftware van uw computer.

Bovenstaande informatie is niet gekoppeld.

3. Cookies

  1. De cookie is een techniek die, voor een website of webpagina, bestaat uit het lokaal opslaan op het werkstation van de klant van informatie die nuttig is voor de raadpleging van de genoemde site of pagina door de klant. Bij het surfen op het web via het http-protocol wordt geen informatie opgeslagen over de context van een sessie op een website. Dus wanneer je op een site bent en van de ene pagina naar de andere gaat door op links te klikken, wordt elk verzoek volledig onafhankelijk verwerkt, alsof het verschillende gebruikers zijn die elk een enkele pagina op de site bezoeken. Cookies werden geïntroduceerd om dit gebrek aan persistentie te compenseren. Wanneer men van de ene pagina naar de andere gaat op een site, kunnen de eerste pagina’s informatie opslaan op het werkstation van de client voor de volgende bezochte pagina’s, waardoor er een sessiemechanisme ontstaat. Wanneer er veel informatie is, registreert de website alleen een eenvoudige identificatie (een uniek nummer gekoppeld aan de gebruiker) op het client-werkstation. De informatie wordt dan lokaal opgeslagen in een serverdatabase, maar wordt aan de gebruiker gekoppeld via de identificatiecode in de cookie.
    Het gebruik van cookies op onze site is uitsluitend beperkt tot deze functie.
    We geven sommige van onze vaste partners echter toestemming om hun logo weer te geven of een koppeling met onze site tot stand te brengen als we denken dat dit voor u van belang is.

4. Beveiliging

Er worden gepaste veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om de bescherming, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie over onze huidige en potentiële partners of klanten te garanderen.

5. Wijziging van dit handvest

Koesio behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. De nieuwe versie zal dan op deze pagina van de Site worden geplaatst. De wijzigingen worden van kracht zodra ze online zijn gezet. Als u de Site bezoekt na de genoemde wijzigingen, wordt u geacht deze te hebben geaccepteerd.

Search

Vous n'avez pas trouvé votre réponse ?
Contactez-nous via notre formulaire

le logo Koesio de la page d'accueil

Vous souhaitez être rappelé ?

Laissez nous vos coordonnées ainsi que votre demande afin que nous puissions vous faire rappeler en moins de 24h ouvrées par le bon interlocuteur

Koesio s’autorise à vous contacter de façon personnalisée à propos de votre demande. Vos données personnelles ne seront jamais vendues à des tiers. Vous pouvez prendre connaissance de notre politique de confidentialité

En me connectant, j’ai accès :

Aux informations
de mon agence

À mon espace client